IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

Verkorte verklaring van Internationaal-Strafhof-aanklager Karim Khan Verkorte verklaring

Facebook
Twitter
Email
Print

© screenshot https://www.youtube.com/watch?v=tdJNAgI7e0I

Den Haag 20 mei 2024

Vandaag dien ik verzoeken in om arrestatiebevelen voor Kamer I van het Internationaal Strafhof over de situatie in de Staat Palestina.

Op basis van bewijsmateriaal dat door mijn Bureau is verzameld en onderzocht, heb ik redelijke gronden om aan te nemen dat Yahya SINWAR (hoofd van de Islamitische Verzetsbeweging (“Hamas”) in de Gazastrook), Mohammed Diab Ibrahim AL-MASRI, beter bekend als DEIF (opperbevelhebber van de militaire vleugel van Hamas, bekend als de Al-Qassam Brigades), en Ismail HANIYEH (hoofd van het politieke bureau van Hamas) de criminele verantwoordelijkheid dragen voor de volgende oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd op het grondgebied van Israël en de Staat Palestina (in de Gazastrook) vanaf ten minste 7 oktober 2023:

 • Uitroeiing als misdaad tegen de menselijkheid, in strijd met artikel 7(1)(b) van het Statuut van Rome;
 • moord als misdaad tegen de menselijkheid, in strijd met artikel 7, lid 1, onder a), en als oorlogsmisdaad, in strijd met artikel 8, lid 2, onder c), i);
 • gijzeling als oorlogsmisdaad, in strijd met artikel 8, lid 2, onder c), iii);
 • verkrachting en andere daden van seksueel geweld als misdaden tegen de menselijkheid, in strijd met artikel 7, lid 1, onder g), en ook als oorlogsmisdaden in de zin van artikel 8, lid 2, onder e), vi), in de context van gevangenschap;
 • foltering als misdaad tegen de menselijkheid, in strijd met artikel 7, lid 1, onder f), en ook als oorlogsmisdaad in de zin van artikel 8, lid 2, onder c), i), in de context van gevangenschap;
 • andere handelingen als misdaad tegen de menselijkheid, in strijd met artikel 7, lid 1, onder k), in de context van gevangenschap;
 • wrede behandeling als oorlogsmisdaad, in strijd met artikel 8, lid 2, onder c), i), in de context van gevangenschap; en
 • aantasting van de persoonlijke waardigheid als oorlogsmisdaad in strijd met artikel 8, lid 2, sub c-ii, in de context van gevangenschap.

Mijn Bureau stelt dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat SINWAR, DEIF en HANIYEH strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor het doden van honderden Israëlische burgers tijdens aanvallen door Hamas (in het bijzonder de militaire vleugel ervan, de al-Qassam Brigades) en andere gewapende groeperingen op 7 oktober 2023 en het nemen van ten minste 245 gijzelaars. Als onderdeel van ons onderzoek heeft mijn Bureau slachtoffers en overlevenden geïnterviewd, waaronder voormalige gijzelaars en ooggetuigen van zes belangrijke aanvalslocaties: Kfar Aza; Holit; de locatie van het Supernova Muziekfestival; Be’eri; Nir Oz; en Nahal Oz. Het onderzoek steunt ook op bewijsmateriaal zoals camerabeelden, geverifieerd audio-, foto- en videomateriaal, verklaringen van Hamasleden, waaronder de vermeende daders die hierboven zijn genoemd, en bewijsmateriaal van deskundigen.

…..

Ik herhaal nogmaals mijn oproep voor de onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars die uit Israël zijn gehaald en voor hun veilige terugkeer naar hun families. Dit is een fundamentele eis van het internationaal humanitair recht.

Op basis van bewijsmateriaal dat door mijn Bureau is verzameld en onderzocht, heb ik redelijke gronden om aan te nemen dat Benjamin NETANYAHU, de premier van Israël, en Yoav GALLANT, de minister van Defensie van Israël, strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor de volgende oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, gepleegd op het grondgebied van de Staat Palestina (in de Gazastrook) vanaf ten minste 8 oktober 2023:

 • Het uithongeren van burgers als oorlogsmethode als oorlogsmisdaad in strijd met artikel 8(2)(b)(xxv) van het Statuut;
 • opzettelijk veroorzaken van groot lijden of ernstig letsel aan lichaam of gezondheid in strijd met artikel 8(2)(a)(iii), of wrede behandeling als oorlogsmisdaad in strijd met artikel 8(2)(c)(i);
 • opzettelijk doden in strijd met artikel 8, lid 2, onder a), punt i), of moord als oorlogsmisdaad in strijd met artikel 8, lid 2, onder c), punt i);
 • het opzettelijk richten van aanvallen tegen de burgerbevolking als oorlogsmisdaad in strijd met artikel 8, lid 2, onder b), punt i), of artikel 8, lid 2, onder e), punt i);
 • uitroeiing en/of moord als misdrijf tegen de menselijkheid, in strijd met artikel 7, lid 1, onder b), en artikel 7, lid 1, onder a), ook in de context van hongerdood;
 • vervolging als misdaad tegen de menselijkheid in de zin van artikel 7, lid 1, onder h);
 • andere onmenselijke handelingen als misdaad tegen de menselijkheid in de zin van artikel 7, lid 1, onder k).

…..

Mijn Bureau stelt dat het bewijs dat we hebben verzameld, waaronder interviews met overlevenden en ooggetuigen, geverifieerd video-, foto- en audiomateriaal, satellietbeelden en verklaringen van de vermeende dadergroep, aantoont dat Israël de burgerbevolking in alle delen van Gaza opzettelijk en systematisch heeft beroofd van voorwerpen die onmisbaar zijn voor het menselijk overleven.

Dit gebeurde door het opleggen van een totale belegering van Gaza, waarbij de drie grensovergangen, Rafah, Kerem Shalom en Erez, vanaf 8 oktober 2023 voor langere perioden volledig werden gesloten en vervolgens door het willekeurig beperken van het vervoer van essentiële voorraden – waaronder voedsel en medicijnen – via de grensovergangen nadat deze weer waren geopend. De belegering omvatte ook het afsluiten van grensoverschrijdende waterleidingen van Israël naar Gaza – de belangrijkste bron van schoon water voor de Gazanen – voor een langere periode vanaf 9 oktober 2023, en het afsluiten en belemmeren van de elektriciteitsvoorziening vanaf ten minste 8 oktober 2023 tot vandaag. Dit vond plaats naast andere aanvallen op burgers, waaronder mensen die in de rij stonden voor voedsel; belemmering van de hulpverlening door humanitaire organisaties; en aanvallen op en moorden op hulpverleners, waardoor veel organisaties gedwongen werden hun activiteiten in Gaza te staken of te beperken.

Mijn Bureau stelt dat deze daden werden gepleegd als onderdeel van een gemeenschappelijk plan om hongersnood te gebruiken als oorlogsmethode en andere gewelddaden tegen de burgerbevolking van Gaza als middel om (i) Hamas uit te schakelen; (ii) de terugkeer te bewerkstelligen van de gijzelaars die Hamas heeft ontvoerd, en (iii) de burgerbevolking van Gaza, die zij beschouwden als een bedreiging voor Israël, collectief te straffen.

….

Israël heeft, net als alle staten, het recht om actie te ondernemen om zijn bevolking te verdedigen. Dat recht ontslaat Israël of welke staat echter niet van de verplichting om het internationaal humanitair recht na te leven. Ongeacht welke militaire doelen ze ook mogen hebben, de middelen die Israël heeft gekozen om deze doelen in Gaza te bereiken – namelijk het opzettelijk veroorzaken van dood, hongersnood, groot lijden en ernstig letsel aan lichaam of gezondheid van de burgerbevolking – zijn misdadig.

….. 

Zoals ik ook herhaaldelijk in mijn openbare verklaringen heb benadrukt, moeten degenen die zich niet aan de wet houden later niet klagen wanneer mijn Bureau actie onderneemt. Die dag is gekomen.

…..

Vandaag benadrukken we nogmaals dat het internationaal recht en de wetten van gewapende conflicten voor iedereen gelden. Geen enkele soldaat, geen enkele commandant, geen enkele burgerleider – niemand – kan straffeloos handelen. Niets kan rechtvaardigen dat mensen, waaronder zoveel vrouwen en kinderen, moedwillig de eerste levensbehoeften worden ontnomen. Niets kan het nemen van gijzelaars of het als doelwit nemen van burgers rechtvaardigen.

De onafhankelijke rechters van het Internationaal Strafhof zijn de enige scheidsrechters die bepalen of aan de vereiste norm voor het uitvaardigen van arrestatiebevelen is voldaan. Als zij mijn verzoeken inwilligen en de gevraagde arrestatiebevelen uitvaardigen, zal ik nauw samenwerken met de griffier bij alle pogingen om de genoemde personen aan te houden. Ik reken erop dat alle staten die partij zijn bij het Statuut van Rome deze verzoeken en de daaropvolgende rechterlijke beslissing met dezelfde ernst zullen nemen als ze in andere situaties hebben getoond, en dat ze hun verplichtingen onder het Statuut zullen nakomen. Ik sta ook klaar om samen te werken met staten die geen partij zijn in ons gezamenlijke streven naar aansprakelijkheid.

…..

Laten we vandaag duidelijk zijn over één kernpunt: als we niet laten zien dat we bereid zijn om het recht gelijk toe te passen, als het wordt gezien als selectief toegepast, creëren we de voorwaarden voor de ineenstorting ervan. Als we dat doen, maken we de overgebleven banden losser die ons bij elkaar houden, de stabiliserende banden tussen alle gemeenschappen en individuen, het vangnet waar alle slachtoffers naar kijken in tijden van lijden. Dit is het echte risico waar we op dit moment voor staan.

Nu moeten we meer dan ooit collectief aantonen dat het internationaal humanitair recht, de basis voor menselijk gedrag tijdens conflicten, van toepassing is op alle individuen en gelijkelijk geldt voor alle situaties die door mijn Bureau en het Hof worden aangepakt. Zo zullen we tastbaar bewijzen dat de levens van alle mensen evenveel waarde hebben.

Naschrift:

Als het komt tot een arrestatiebevel, dan betekent dit dat Netanyahu en Yoav Gallant gearresteerd kunnen worden in 124 landen wereldwijd.

De Standaard beschreef op 29 mei 2024 hoe Israël heeft proberen te voorkomen wat nu ophanden is: gerechtelijke vervolging van regeringsleiders. De directeur van de Mossad zou tegen Fatou Bensouda, de Gambiaanse voorganger van Karim Kahn, gezegd hebben: ‘Je zou ons moeten helpen. Je wil je niet bemoeien met zaken die de veiligheid van jou of je familie in gevaar brengen’. Daarvoor had de Mossad al bewezen te weten waar Bensouda woonde.

Dat is de achtergrond van de waarschuwing die Karim Kahn toevoegde aan zijn verklaring: ‘Alle pogingen om de functionarissen van dit Hof te hinderen, te intimideren of ongeoorloofd te beïnvloeden, moeten onmiddellijk stoppen.’

Bron 1: https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-state

Bron 2: https://www.standaard.be/cnt/dmf20240528_97296512

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be