Conferentie: Palestijn in Israël: ongewenst burger? /// Conférence: Palestinien en Israël: citoyen indésirable?

(français en bas, English see below)

Programma:
Verwelkoming door Palestina Solidariteit
Khulood Badawi met ‘Palestijnen in Israël: dezelfde rechten als joden in Israël?’...
Neve Gordon met ‘de etnische segregatie in het onderwijs en de gevolgen ervan op de Israëlische maatschappij.’
Pauze
Uiteenzetting bevindingen onderzoek van Prof. dr. Nurit Peled door Palestina Solidariteit
Palestijnse getuigenissen
Gemodereerd gesprek met de hoofdsprekers en vragen uit publiek

Khulood Badawi werd in de jaren 1990 actief in de strijd voor de rechten van de Palestijnse burgers in Israël. Ze is tevens actief als politica in Nazareth.

Prof. dr. Neve Gordon doceert politieke wetenschappen in Israël en is één van de oprichters van de Hagar school voor joods-Arabisch onderwijs voor gelijkheid. Hij schreef talrijke boeken en artikels, voornamelijk over kwesties met betrekking tot mensenrechten.
Moderator: Tjhoi Ng Sauw (Radio 1)
 
sensibiliseringsfilmpje over dit thema: https://www.youtube.com/watch?v=AI_3TpYroLQ

Praktische info:
Wanneer: zaterdag 26 april 2014 van 14:00 tot 18:00
Inkom: €8 (€6,50 voor leden, €6 voor studenten en werklozen)
Waar: Zaal Excelsior, Eloystraat 80, 1070 Anderlecht (vlakbij Zuidstation)
Inschrijvingen: info@palestinasolidariteit.be
Organisatie: Palestina Solidariteit vzw
www.palestinasolidariteit.be


Met de steun van: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Gents Actieplatform Palestina, Leuvense Actiegroep Palestina, Vrede vzw, artistes contre le mur.

---------------------------------------------------------------------------


Programme:
Mot de bienvenue de l’asbl Palestina Solidariteit
Khulood Badawi: ‘Palestiniens en Israël: les mêmes droits que les juifs en Israël?’
Neve Gordon : ‘La ségrégation ethnique dans l’enseignement et les effets sur la société israélienne.’
Pause
Présentation des conclusions de l’étude du Prof. dr. Nurit Peled par l’asbl Palestina Solidariteit
Témoignages palestiniens
Discussion avec le panel des orateurs et questions du public

Khulood Badawi lutte depuis les années nonante pour les droits des citoyens palestiniens en Israël. Elle est également une mandataire politique à Nazareth.

Le professeur dr. Neve Gordon enseigne les sciences politiques en Israël et est un des fondateurs de l’école Hagar d’enseignement juif et arabe pour l’égalité. Il est l’auteur de nombreux livres et articles, principalement dans le domaine des droits de l’homme.
Modérateur: Tjhoi Ng Sauw (Radio 1)
 
film de sensibilisation: https://www.youtube.com/watch?v=AI_3TpYroLQ

Informations pratiques:
Date: samedi 26 avril 2014 de 14:00 à 18:00
Entrée: €8 (€6,50 pour les membres, €6 pour les étudiants et les sans-emploi)
Adresse: Excelsior, rue Eloy 80, 1070 Anderlecht (près de la gare du Midi)
Inscriptions: info@palestinasolidariteit.be
Organisation: Palestina Solidariteit vzw
www.palestinasolidariteit.be
Soutien financier: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Gents Actieplatform Palestina, Leuvense Actiegroep Palestina, Vrede vzw, Artistes contre le mur.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 

Program:
 

Welcome by Palestina Solidariteit
Khulood Badawi: "Palestinians in Israel: the same rights as Jews in Israel?"
Neve Gordon: “Ethnic segregation in education and its impact on Israeli society."
Break
film Nurit Peled: ‘Palestinians in Israeli school books’
Palestinian testimonies
Moderated discussion with the keynote speakers and questions from audience

Khulood Badawi is since the 1990s engaged in the struggle for the rights of Palestinian citizens in Israel. She is also active as a politician in Nazareth.

Prof .
Dr. Neve Gordon teaches political science in Israel and is a founding member of the Hagar School for Jewish- Arab Education for Equality. He wrote numerous books and articles, mainly on issues related to human rights.
 

Moderator: Tjhoi Ng Sauw ( Radio 1 )

Sensibilization movie on the topic: https://www.youtube.com/watch?v=AI_3TpYroLQ

Practical information:
When: Saturday, April 26, 2014 from 14:00 to 18:00
Entrance: € 8 (€ 6.50 for members , € 6 for students and unemployed)
Where: Rue Eloy 80, 1070 Anderlecht,  (near South Station )
Subscriptions: info@palestinasolidariteit.be
Organization: Palestina Solidariteit vzw
www.palestinasolidariteit.be

With the support of : VGC , Gents Actieplatform Palestina, Leuvense actiegroep Palestina, Vrede vzw, artistes contre le mur

 

Datum: 

Saturday 26 April 2014