DOSSIER; 2 november 1917: De kolonisatie van Palestina wordt officieel voor geopend verklaard

Op 2 november 1917 beloofde de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken, Lord Balfour in een naar hem genoemde Declaration dat de Britten de kolonisatie van Arabisch Palestina door Europese joden zouden steunen. Meestal ziet men in deze Verklaring het begin van de Palestijnse kwestie.

Die Balfour Declaration is een vreemd document en dit om verschillende redenen:

1° Groot-Brittannië zou pas officieel in 1922 van de Volkenbond het Mandaat, dat is het bestuur over Palestina verwerven.

2° De verklaring is gericht tot Lord Walter Rothschild, die een niet-zionistisch verleden had, maar hij moest het doorzeggen ‘ bring to the knowledge of the Zionist Federation”. De voorzitter daarvan was de Britse jood Haim Weizmann. Die was dus de ware bestemmeling voor deze Verklaring.

3° Naar de Palestijnse bevolking wordt in deze Verklaring slechts met een bedenkelijke term verwezen: the existing non-jewisch communities in Palestine.

 

Hier is enige verduidelijking bij nodig. Daarom dit stukje ‘begrijpend lezen’.

 

Palestina was in 1917 een Arabisch land, met een heel kleine minderheid van overwegend om religieuze redenen geimmigreerde Europese joden. Palestina telde net voor de Eerste Wereldoorlog 754.275 inwoners waarvan 7% joods was.[1]

Het land was tot de Britse verovering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderdeel van het Ottomaanse Rijk en de politieke context van de Verklaring is dan ook die Groote Oorlog en het antisemitisme in Europa.

 

De Groote Oorlog

 

De opdeling van het Ottomaanse Rijk tussen de bondgenoten Engeland, Frankrijk en Rusland was al tijdens de oorlog onderhandeld. De Fransen zouden het huidige Syrië en Libanon krijgen, de Britten het huidige Irak, Jordanië en de Naqab-woestijn (Negeb) in Palestina. Istanbul, de Bosporus, de Dardanellen en Armenië zouden naar Rusland gaan, dat daarnaast een invloedsfeer kreeg in een neutraal Palestina, waar de meeste christenen orthodox waren. Maar na de Oktoberrevolutie van 1917 lieten de nieuwe communistische machthebbers weten dat ze niet geïnteresseerd waren in zo’n imperialistisch complot en besloten de twee overgebleven geallieerden, Frankrijk en Engeland, om Palestina Brits te maken.

De Brit die daarbij een grote rol heeft gespeeld was deze Lord Balfour. In 1905  was hij eerste minister en had toen de Aliens Act laten goedkeuren. Die was vooral gericht tegen de toevloed van Oost-Europese joden in Engeland, als gevolg van nieuwe pogroms in hun Oost-Europese thuislanden. Die Aliens Act wou al die vluchtelingen buiten Groot-Brittannië houden. Balfour verklaarde in het Britse Lagerhuis onder meer: ‘Er is het land een immens ongeluk overkomen door deze immigratiegolf die vooral uit joden bestaat.’ En: ‘Zij blijven een volk dat zich apart houdt. Ze belijden niet alleen een andere religie dan de overgrote meerderheid van onze landgenoten, maar huwen ook alleen maar onder elkaar.’[2] Waarop het 7de Zionistisch Congres hem uitriep tot ‘openlijk antisemiet en vijand van heel het joodse volk’.

Deze Lord Balfour werd in 1917 minister van Buitenlandse Zaken en zal de zionisten Britse hulp aanbieden bij hun kolonisatie van Palestina. Er was al lang sprake van een Britse officiële steunverklaring voor de zionisten. Het gepaste moment deed zich voor nadat Rusland was uitgeschakeld door de Revolutie van 25 oktober en zijn invloed over Palestina liet vallen. Daarop vaardigde Balfour op 2 november zijn beruchte Balfour Declaration uit waarin hij belooft dat de Britten de kolonisatie van het land door Oost-Europese joden steunen. Daarbij speelden nog andere belangen dan het ‘wegwerken van ongenode joden uit Oost-Europa’. Engeland zag in de zionisten ‘een zelfgeorganiseerde groep Europese kolonisten die daar onder Britse bescherming het land konden bezetten’, zoals Balfours voorganger Lord Chamberlain het formuleerde, en die de strategische route naar India en de olietoevoer uit Noord-Irak via het Suez-kanaal mee konden bewaken.

 

Wie waren deze zionisten?

 

Deze politieke beweging onder vooral Oost-Europese joden was toen een marginale beweging. De meeste joden waren toen nog religieus en omwille van hun religie waren ze tegen het zionisme. Een eventuele terugkeer naar Palestina moest door de Messias gebeuren, niet door politici die konkelfoesden aan Europese koninklijke hoven. In Groot-Brittannië was hun leider Haim Weizmann, een Russische jood die naar Groot-Brittannië was geëmigreerd en daar bio-chimie doceerde aan de universiteit van Manchester. Hij is de grote lobbyist achter de Balfour Declaration en gebruikt daarbij de invloed van de familie Rotschild. Vandaar die aanhef “Dear Lord Rothschild”.

           

En wie waren de Rothschilds?

 

De Rothschilds waren groot-financiers die in heel Europa opereerden, zowel in Frankrijk en Groot-Brittannië als bij ons. Zo hadden zij bij de stichting van België Leopold I de nodige financiële ruggengraat bezorgd en hun vertegenwoordiger in België, baron Lambert die tevens getrouwd was met barones Zoé de Rothschild, had Leopold II zijn Kongodroom mee helpen financieren.  

Oorspronkelijk waren de Rothschilds geen zionisten.[3] Ze koloniseerden wel in Palestina, maar dat deden ze ook in Algerije. Ze zaten er in de wijnbouw. In Frankrijk kochten zij prestigieuze domeinen op als Mouton of Lafitte maar de massaproductie van goedkope tafelwijn gebeurde dus in Algerije. Palestina speelde ook zo’n rol. In 1890 engageerden zij in hun Palestijnse kolonies een maître de chai uit Bordeaux en in 1897 stichten zij de Kommandit Gesellschaft Karmel met hoofdzetel in Warschau en bijhuizen in onder meer Wenen en New York. Voor hun Palestijnse wijn mikten zij op joodse klanten, hun wijn was immers kosher. Net voor de Eerste Wereldoorlog bezaten zij 24 kolonies in Palestina. Zij engageerden in hun kolonies hoofdzakelijk goedkope Palestijnse arbeiders, tot grote tegenzin van de kleine groep zionisten die dan al in Palestina woonde. De belangrijkste kolonie, gesticht op grond van het Palestijnse dorp Tantura is Zichron Ya’acob, hebreeuws voor Gedachtenis aan Jakob. Het gaat hier niet om de Bijbelse Jakob, maar om Jacob (James) Rothschild, de vader van Edmund Rotschild, de man die de kolonisatie in Palestina dirigeerde. James was een Frans nationalist die het klaarspeelde om tegelijkertijd Liberal MP in Westminster te zijn. Maar het is nog een ander familielid, baron Walter de Rothschild aan wie de Balfour Declaration is gericht. Dit alles is nogal confuus, maar had weinig belang, omdat iedereen wist dat de Verklaring eigenlijk gericht was aan zionistenleider Haim Weizmann. Die had zo zijn eigen ideeën over samenleven met Palestijnen:”…it’s a fight between a Jew and a goat. If you want to graze goats in places where you can have flourishing orange plantations, then there is not room in Palestine…”[4]   

De Balfour Declaration diende dus om de nodige ‘ruimte’ voor het zionisme te creëren. Met de gekende gevolgen voor de Palestijnen.

 

 

Lucas Catherine

 

 

 

 [1]               Journal of Palestine Studies, Vol I n° 4 (1974), p.36.

[2]               Regina S. Sharif, Non-Jewish Zionism, Londen 1983, p.76

[3]               Simon Schama, Two Rothschilds and the land of Israel, Londen 1978

[4]               N.A.Rose, The Gentile Zionists, Londen 1973, p.7