IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Reactie van Prof. Em. Eric David op Prof. Rasmussen over de medeplichtigheid van G4S aan Israëls schendingen van het internationaal recht

Facebook
Twitter
Email
Print

Enkele paragrafen uit de tekst van Prof. Em. Eric David.  Onderaan kan u de link vinden naar de volledige tekst. 

Op 23 maart 2011 hebben 28 Europese parlementairen een schrijven gericht aan de voorzitter van het Europees parlement (EP), J. Buzek, om hem hun bezorgdheid mee te delen omdat G4S bleek in te staan voor de veiligheid van het EP, terwijl die maatschappij hetzelfde type functies uitoefent in de Israëlische gevangenissen en in de Israëlische nederzettingen in de OPT. Nochtans heeft het EP her-haaldelijk de Israëlische nederzettingen veroordeeld, alsook de internering van Palestijnse gewetens-gevangenen. De Europese parlementairen vragen bij gevolg de voorzitter van het EP, de contracten van het EP met G4S terug te schroeven.

(…) Het is dus inaccuraat, te denken, dat G4S niet kan worden aangeklaagd voor deelname aan een oorlogsmisdaad. Dat is weliswaar nog niet gebeurd, maar dat is waarschijnlijk vooral te wijten aan de (in)opportuniteit van dergelijke vervolgingen: de parketten zijn al voldoende overbelast om geen dos-sier naar zich toe te halen, dat, tot op heden, niet echt voor sociale onrust gezorgd heeft in West-Europa. Dat neemt niet weg, dat dergelijke vervolgingen juridisch mogelijk zijn en dat geen enkel ern-stig technisch obstakel, gebaseerd op de rechtspersoonlijkheid van de dader, zich ertegen verzet.

(…)Vanuit een theoretisch en hypothetisch standpunt is het zonderling, te denken, dat een privé veiligheidsbedrijf dat veiligheidsdiensten verstrekt aan een nederzetting, niet werkzaam zou bijdra-gen aan zijn instandhouding; de veiligheid van die nederzetting verzorgen, is natuurlijk bijdragen tot zijn instandhouding; de situatie is analoog aan de klassieke situatie van de persoon die op uitkijk staat, terwijl een kornuit de hoofdovertreding begaat: degene die op uitkijk staat, wordt in de penale praktijk van alle landen beschouwd als medeplichtige, want hij waakt over de veiligheid en de be-scherming van de dader van de overtreding tegen de interventie van de ordehandhavers; evenzo, door de veiligheid te verzorgen van de nederzetting tegenover wie dan ook, staat G4S Israël bij in de in-standhouding van de nederzetting, vermits deze laatste voortbestaat en de misdaad blijft begaan worden. Met andere woorden, om het even wat het niveau is van de actie van G4S, leidt het eenvoudi-ge gezond verstand ertoe, te zeggen, dat het het voortbestaan van de nederzetting vergemakkelijkt. Ten hoogste kan je de zwaarte van de fout – zwaar of licht – die bestaat uit deze hulp, gradueren.

Conclusies.
26. De oprichting door Israël van de nederzettingen is een oorlogsmisdaad naar de termen van meerdere bronnen voor internationaal recht (supra § 10). G4S neemt deel aan die oorlogsmisdaad wegens de aard van de diensten die het in de nederzettingen verzekert ten behoeve van Israël (supra § 8). G4S handelt, bijgevolg, in overtreding met het internationaal recht.
Om die reden verandert het advies van H. Rasmussen, dat wordt ingeroepen door G4S, niets aan de relevantie van de wens van de Europese parlementairen om te reageren, gezien de betrokken-heid van G4S bij de Israëlische nederzettingen in de OPT.
Terwijl het duidelijk is, dat G4S op zijn manier bijdraagt tot een oorlogsmisdaad, verandert de vraag, of die bijdrage juridisch voldoende is opdat we zouden kunnen spreken van “medeplichtigheid” stricto sensu, niets aan het feit, dat de bezorgdheid van de Europese parlementairen bij uitstek legi-tiem blijft. Op het eerste zicht is ondergetekende geneigd, te antwoorden, dat G4S wel degelijk mede-plichtig is aan een oorlogsmisdaad, maar de wetenschappelijke eerlijkheid verplicht hem ertoe, te zeggen, dat hij over onvoldoende feitelijke gegevens beschikt om tot het besluit te komen, dat die bij-drage de kritische drempel bereikt voor medeplichtigheid in de penale betekenis van de term (supra § 23). Het advies laat in elk geval niet toe, te bevestigen, dat G4S niet medeplichtig is. De feiten die bij ondergetekende gekend zijn, strekken veeleer ertoe, de veronderstelling van schuld te doen de bo-venhand nemen op de veronderstelling van onschuld … .
Het leidt in elk geval geen twijfel, dat G4S een privé militaire en veiligheidsonderneming is die Israël gebruikt in overtreding van de verplichtingen die staten hebben ten aanzien van dit type van entiteiten (supra § 25).
Om de redenen die vooraf gaan en onafhankelijk van de kwestie, te weten, of de bijdrage van G4S tot de oorlogsmisdaden, begaan door Israël, een niveau van zwaarte of van noodzakelijke effecti-viteit bereikt om gelijk gesteld te worden met een penale overtreding, rechtvaardigen de concrete realiteit van deze ondersteuning, alsook haar politiek en moreel bekritiseerbaar karakter, ruim-schoots de alarmsignalen van de parlementairen die de Voorzitter van het E.P. geïnterpelleerd hebben over de opportuniteit om de contractuele relaties met G4S al dan niet voort te zetten.

Zie het gehele document hier

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be