IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

Open brief aan Gents stadsbestuur i.v.m. G4S

Facebook
Twitter
Email
Print

Gent, 21 mei 2014 

Betreft: Verlenging van overheidsopdracht aan G4S

Geacht stadsbestuur,

geachte gemeenteraadsleden,

Sinds januari 2014 vragen we uw aandacht voor de schendingen van de mensenrechten in Israël en Palestina door het privébeveiligingsbedrijf G4S. De stad Gent heeft drie overheidsopdrachten gegund aan G4S ter waarde van meer dan 4.370.000 miljoen euro. We vroegen u om de banden met G4S te verbreken. U beloofde de zaak door de Gentse juridische dienst te laten onderzoeken. U vertelt ons dat u nu ook het onderzoek omtrent G4S dat Minister Bourgeois op 1 april aankondigde, wil afwachten alvorens een inhoudelijk standpunt in te nemen. Het college van 3 april heeft echter één van de overheidsopdrachten, nl. degene voor het ledigen van parkeerautomaten en transport en verwerking van geldtransporten, opnieuw aan G4S gegund. Gent heeft er dus – tijdens de loop van het onderzoek – voor gekozen om de samenwerking met G4S verder te zetten. We maken ons nu ongerust omdat op de komende gemeenteraad ook de verlenging van een tweede contract, de overheidsopdracht voor parkeercontroles die eind mei afloopt, wordt voorgelegd. Ook binnen uw eigen argumentatie is het ons inziens niet mogelijk om openbare aanbestedingen aan G4S te verlengen, aangezien u het resultaat van het Vlaams onderzoek wil afwachten.

Met dit schrijven willen we er nogmaals op wijzen dat de samenwerking met G4S uitermate problematisch is. G4S is medeplichtig aan Israëls bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook én aan Israëls schending van de mensenrechten en de internationale (humanitaire) wetgeving. G4S staat in voor de levering van beveiligingssystemen en -diensten aan Israëlische gevangenissen waar Palestijnse politieke gevangen, onder wie ook kinderen, zonder vorm van proces worden opgesloten en gefolterd. Het bedrijf levert ook diensten aan de illegale nederzettingen en controleposten in de Palestijnse bezette gebieden.

Een juridische nota van het Human Rights Centre van de Universiteit Gent bevestigt deze wanpraktijken en besluit dat de stad Gent “als orgaan van de Belgische staat haar verbintenissen onder het internationaal recht, in het bijzonder de internationale mensenrechtenverdragen en het internationaal humanitair recht (de Geneva Conventies), zou schenden indien zij G4S niet uitsluit” van toekomstige aanbestedingen.

‘Segoe UI Symbol’;”>De stad Gent is dus eigenlijk verplicht G4S te weren uit haar procedures voor overheidsopdrachten. Bovendien is de stad Gent moreel en politiek verplicht om ondernemingen zoals G4S onder druk te zetten om de internationale mensenrechtenverdragen en humanitaire conventies die geratificeerd zijn door België na te leven. Selectieve gunningsprocedures voor overheidsopdrachten zijn immers een uniek middel in handen van overheden om ondernemingen ertoe aan te zetten mensenrechten te respecteren, aangezien er een handhavingsmiddel aan verbonden is: de niet-toewijzing van een opdracht. Er zijn internationaal al vele instanties die hun contracten met G4S reeds verbroken hebben omwille van de manier waarop dit bedrijf de mensenrechten aan haar laars lapt: de BBC, de Noorse universiteiten van Bergen en Oslo, de Britse universiteiten King’s College London en Southampton University, de Nederlandse vakbond Abvakabo, het Deense Rehabilitation en Research Centre for Torture Victims, het Europese parlement, etc.

Als inwoners van deze stad durven we er bij u op aandringen dat u deze verplichtingen van het internationaal recht en de bescherming van de mensenrechten in overweging neemt en G4S geen nieuwe overheidsopdrachten meer gunt zolang het bedrijf zich medeplichtig maakt aan de schendingen ervan

We hopen dat u positief zal antwoorden op onze vraag en uw internationale verplichtingen zal nakomen,

Hoogachtend,

De organisaties die de Stop G4S-campagne steunen:

Gents Actie Platform Palestina

Human Rights Centre UGent

Intal Gent

Karibu wereldkoor

Leuvense Actiegroep Palestina

Links Ecologisch Forum

Middle East and North Africa Research Group UGent

Milieuwerkgroep van Jeugdbond voor Natuur en Milieu

Palestina Solidariteit

Victoria Deluxe

Vredesactie Gent

Vrede vzw

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be