Chartertekst koepelwerking

Palestina Solidariteit vzw wil als koepelorganisatie van de lokale solidariteitsgroepen opkomen voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor de Israƫlisch-Palestijnse kwestie.

Missie en visie

Palestina Solidariteit vzw is een onafhankelijke vrijwilligersbeweging die op basis van het internationaal recht, respect voor de mensenrechten en de democratische principes, opkomt voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor de Israƫlisch-Palestijnse kwestie. Palestina Solidariteit vzw verenigt en ondersteunt als koepel de lokale vrijwilligersgroepen die deze missie en visie onderschrijven, en die zich akkoord verklaren met de principes en afspraken die in dit charter opgenomen zijn.De koepel is niet partijgebonden, noch met Belgische, noch met Palestijnse partijen. Palestina Solidariteit vzw verzet zich tegen elke vorm van discriminatie, antisemitisme, racisme en xenofobie.

Palestina Solidariteit vzw ondersteunt regionale afdelingen op vlak van diversiteit, ze vraagt aan haar groepen om oog te hebben voor diversiteit en het betrekken van mensen uit kansengroepen.

De visie en missie van Palestina Solidariteit vzw kan je hier nalezen.Ā 

1. Doelstellingen

Palestina Solidariteit vzw stelt zich volgende doelstellingen:

  • Informeren, sensibiliseren en mobiliseren van het brede publiek m.b.t. de achtergrond en de huidige evolutie van de IsraĆ«lische-Palestijnse kwestie teneinde een breed draagvlak te creĆ«ren voor solidariteit met de legitieme strijd van het Palestijnse volk voor zelfbeschikking en voor hun onvervreemdbare rechten,
  • BeĆÆnvloeden van en druk uitoefenen op nationale en internationale beleidsmakers,
  • Ondersteuning van regionale initiatieven en groepen die rond de IsraĆ«lisch-Palestijnse kwestie werken
  • Meer evenwicht in de mediaberichtgeving brengen; Palestina Solidariteit wil met de verspreiding van correcte (achtergrond)informatie een andere stem laten horen in de dikwijls eenzijdige en/ of foute berichtgeving over de IsraĆ«lisch-Palestijnse kwestie,
  • Netwerkverbreding met progressieve krachten
  • Ondersteunen van projecten in Palestina, met het doel bij te dragen tot een rechtvaardige en duurzame vrede.

De lokale groepen engageren zich om deze doelstellingen te helpen realiseren en worden daarbij ondersteund door de koepelorganisatie Palestina Solidariteit vzw.

2. Principes

De lokale groepen die dit charter onderschrijven respecteren de volgende twee principes van de beweging:

  • De eisen van de BDS-beweging

Ā BDS (Boycott, Divestment and Sanctions ā€“ Boycot, Desinvesteringen en Sancties) is een wereldwijde, vreedzame beweging geleid door de civiele maatschappij in Palestina, die druk op IsraĆ«l wil uitoefenen om zijn verplichtingen m.b.t. het humanitair oorlogsrecht en mensenrechtenverdragen na te komen, zoals vastgelegd in de resoluties van de Verenigde Naties.

Zoals bepaald door de BDS-beweging steunen wij oprechte dialoog en keuren we normalisatie af. Onder normalisatie verstaan wij alle initiatieven die dialoog misbruiken om de essentie van de kwestie te ontwijken of die door het gelijkstellen van de bezetter en het bezette volk, de Palestijnse bevolking van haar basisrechten ontneemt door aan de slachtoffers te vragen haar eigen rechten opzij te zetten ten voordele van die van de bezetter.

  • De politieke eisen van de koepel Palestina Solidariteit vzw

Een rechtvaardige oplossing voor de IsraĆ«lisch-Palestijnse kwestie moet gebaseerd zijn op de naleving van het internationaal recht, meer bepaald de VN-resoluties, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Conventies van GenĆØve. Het is in de eerste plaats in het belang van alle partijen dat het internationaal recht als basis van de oplossing aanvaard wordt. Palestina Solidariteit vzw is ervan overtuigd dat de uitvoering van dit eisenplatform het pad kan effenen naar een duurzame en rechtvaardige oplossing van de IsraĆ«lisch-Palestijnse kwestie.

3. Communicatie

De lokale groepen stemmen hun externe communicatie af met de koepelorganisatie. Het innemen van standpunten is gebaseerd op de visie en missie van de koepelorganisatie. Deze manier van werken wordt concreet gemaakt tijdens overleg tussen de lokale groepen en de koepel.

– Een volk onder bezetting heeft het recht zich te verdedigen zoals bepaald door VN resolutie 3246. Het is aan hen om hun strategie te bepalen hoe zij zich verzetten tegen de dagelijkse collectieve en individuele schendingen van hun basisrechten. Als koepel van activisten in BelgiĆ« ondersteunen wij actief de BDS beweging en de toepassing van het internationaal recht.

– De Palestijnse bevolking krijgt het recht van spreken, en hun recht van spreken wordt verdedigd.

– De lokale groepen zijn vrij om eigen standpunten in te nemen of standpunten van anderen te onderschrijven, zolang ze de visie en missie van Palestina Solidariteit vzw respecteren en hier niet tegenin gaan. De koepel vertrouwt erop dat de lokale groepen bij onduidelijkheid overleg plegen met de koepel.

– Aan elke vraag tot ondertekening van de BNC (Palestinan Boycot National Commitee) wordt gehoor gegeven door de koepelorganisatie Palestina Solidariteit vzw.

4. Toekomstgericht

De Israƫlisch-Palestijnse kwestie sleept al decennialang aan. Nooit verliezen we uit het oog dat het hierbij om een situatie van bezetting gaat en dat Israƫl een apartheidsstaat heeft gecreƫerd. Volgens het internationaal recht heeft elk volk recht op verzet tegen de bezetter (VN-resolutie van de AV 3246 van 1974).

De doelstellingen die in dit charter vermeld staan, worden vertaald naar concrete acties. Elke groep, die deze doelen solidair wil onderschrijven, kan zich aansluiten bij de koepelorganisatie.

Op die manier groeien we verder uit tot een beweging die op verschillende vlakken de strijd van het Palestijnse volk tegen de Israƫlische bezetter ondersteunt. De beweging realiseert zowel internationale solidariteit met het Palestijnse volk, als verbinding tussen individuen en netwerken in Belgiƫ.

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be