IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

‘Vredesplan’ Trump

Facebook
Twitter
Email
Print

VERENIGDE STATEN : Het plan 'Peace to Prosperity'

Op 28 januari kondigt president Trump het vredesplan voor het Midden-Oosten aan als een historisch plan, de ‘deal van de eeuw’. Dat alleen president Netanyahu naast hem staat, is tekenend voor hoe het plan tot stand is gekomen en voor de inhoud ervan. 

Hoofdlijnen van het plan

Jeruzalem

 • Jeruzalem blijft de ‘ongedeelde hoofdstad van Israël’.
 • Palestijnen mogen in enkele afgelegen wijken van Oost-Jeruzalem de ‘hoofdstad’ van hun toekomstige staat vestigen. De VS zal er een ambassade openen.
 • Voor het beheer van de heilige plaatsen in de stad blijft alles bij het oude.

Nederzettingen en Jordaanvallei

 • Alle onder internationaal recht illegale Israëlische nederzettingen worden ingelijfd door Israël. Datzelfde geldt ook voor de ‘buitenposten’ (‘outposts’), hoewel die zelfs onder Israëlisch recht illegaal zijn.
 • Ook de Jordaanvallei wordt in het plan deel van Israël.

Palestijnse staat

 • Er kan een Palestijnse staat komen, echter onder strikte voorwaarden.
 • De grenzen van die staat zijn niet die van juni 1967, zoals in de internationaal aanvaarde tweestatenoplossing, maar bestaat uit een lappendeken van enclaves. Deze zijn omgeven door Israëlisch grondgebied.
 • Gaza en de Westelijke Jordaanoever worden in het plan verbonden door een tunnel of viaduct.
 • Het verlies van het grondgebied op de Westoever wordt gecompenseerd met twee enclaves in de Naqab-woestijn (Negev) in Israël, langs de grens met de Egyptische Sinaï. Een weg verbindt ze met de Gazastrook.
 • Vanuit de Palestijnse enclaves op de Westelijke Jordaanoever leiden twee wegen door de Israëlische Jordaanvallei naar de grensovergangen met Jordanië. De grensovergangen worden gecontroleerd door Israël.
 • Binnen de grenzen van 1967 op de Westoever komen 15 Israëlische nederzettingen, die met Israël worden verbonden door wegen. Israël is verantwoordelijk voor de veiligheid van nederzettingen en wegen. Tijdens eventuele vredesonderhandelingen zal Israël afzien van uitbreiding van deze nederzettingen.
 • Palestijnse plaatsen vormen kleine enclaves in Israëlisch gebied. Wegen verbinden ze met de rest van Palestina. Hun veiligheid wordt gegarandeerd door Israël.
 • Israël krijgt de ‘verantwoordelijkheid voor de veiligheid’ in het hele gebied ten westen van de rivier de Jordaan, inclusief het luchtruim en het ‘elektromagnetische spectrum’. Het heeft het recht de situatie in Palestina met behulp van drones en andere technologische middelen in de gaten te houden.
 • Palestina krijgt geen leger. Israël krijgt het recht in Palestina in te grijpen als het verboden militaire of andere ‘vijandige’ activiteiten vermoedt. Voor bouwprojecten in de buurt van de grens hebben de Palestijnse autoriteiten ‘veiligheidstoestemming’ van Israël nodig.
 • De Palestijnen worden ‘zoveel mogelijk’ verantwoordelijk voor de interne veiligheid. Zij moeten aantonen dat de eigen veiligheidsdiensten daartoe in staat zijn. Israël krijgt één of meer ‘early warning stations’ in Palestina, en vrije toegang daartoe.
 • De Palestijnse regering mag geen leden van Hamas, Islamitische Jihad of soortgelijke bewegingen hebben, tenzij zij zich geheel aan het vredesplan committeren.
 • De staat moet een aantoonbaar, zeer intensief anti-terrorismebeleid voeren, dat door Israël wordt beoordeeld.
 • De staat mag alleen verdragen met andere staten en internationale organisaties sluiten met goedkeuring van Israël.
 • Het indienen van klachten bij internationale gerechtshoven is niet toegestaan.
 • Alle lopende Palestijnse klachten tegen Israël of zijn onderdanen bij het Internationaal Strafhof, het Internationaal Gerechtshof en andere tribunalen moeten worden ingetrokken.
 • De staat dient de betalingen aan Palestijnen in Israëlische gevangenissen en aan families van gedode Palestijnen direct te staken.
 • Er moet een einde komen aan alle vormen van ‘ophitsing tegen Israël’. Schoolboeken en -programma’s moeten vrij zijn van ‘haat’ en ‘het aanzetten tot criminaliteit of geweld’.
 • De staat Palestina dient Israël te erkennen als ‘de natiestaat van het joodse volk’. Andersom erkent Israël Palestina als ‘de natiestaat van het Palestijnse volk’.

Gaza

 • Gaza wordt verbonden met twee nieuwe Palestijnse enclaves in de Israëlische Naqab.
 • Hamas, Islamitische Jihad en ‘andere terreurgroepen’ dienen te worden ontwapend en Gaza wordt net als de Westelijke Jordaanoever gedemilitariseerd.
 • Het bestuur moet in handen komen van de Palestijnse Autoriteit of een andere partij die voor Israël acceptabel is.
 • Israël controleert de territoriale wateren van Gaza en houdt controle op de landgrenzen.
 • Vijf jaar na sluiting van een eventueel vredesakkoord krijgen de Palestijnen, met Israëls goedvinden, het recht een eiland voor de kust van Gaza aan te leggen, waar zij een haven en een luchthaven voor kleine vliegtuigen mogen bouwen.

Grenzen

 • Israël houdt controle op alle grensovergangen.
 • Alle personen en goederen die Palestina ingaan worden gecheckt door Israëlische functionarissen.

Vluchtelingen

 • De vluchtelingen die in 1947-1949 uit hun woonplaatsen in het huidige Israël zijn verdreven, verliezen hun recht opterugkeer. Dat geldt ook voor hun nakomelingen.
 • Israël hoeft geen enkele vluchteling op te nemen, noch compensatie te betalen voor geconfisqueerde eigendommen.
 • Voor deze vluchtelingen, en voor de vluchtelingen die in 1967 uit Oost-Jeruzalem en van de Westelijke Jordaanoever zijn verdreven, wordt in beperkte mate vestiging in de Palestijnse staat mogelijk. De rest van hen moet worden opgenomen door de landen waar zij nu verblijven, of door landen van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, op voorwaarde dat die daartoe bereid zijn.

Een meer uitgebreide tekst, aangevuld met wereldwijde reacties op het plan, vind je op https://palestinasolidariteit.be/inhoud/peace-prosperity-plan

De persverklaring van Palestina Solidariteit vindt u hieronder

Belangrijkste bronnen: middleeastmonitor.com, middleeasteye.net, b’tselem.org, rightsforum.org

Reactie op ‘vredesplan’ van president Trump ‘VREDESPLAN TRUMP’: DEAL OF FLOP VAN DE EEUW?

 Enkele dagen terug maakte Amerikaans president Trump zijn plan bekend als oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie, aangekondigd als ‘deal van de eeuw’. Wie ‘de deal van de eeuw’ nader bekijkt moet echter vaststellen dat dit plan gedoemd is te mislukken omdat het mensenrechtenschendingen beloont en versterkt, en het internationaal recht buiten spel zet.

In dit zogenaamde ‘vredesplan’ van president Trump kan je vaststellen dat bijna alle eisen van de Israëlische regering worden ingewilligd. Wat de Palestijnen betreft creëert het een zogenaamde ‘staat’ die amper als een aaneengesloten gebied beschouwd kan worden, zonder enige controle over de eigen buitengrenzen of luchtruim. Oost-Jeruzalem wordt, op drie schamele buitenwijken na, volledig weggeschonken aan Israël, en het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen wordt, op een symbolisch aantal na, volledig ontkend.

Afgaande op al deze zaken kan Palestina Solidariteit enkel vaststellen dat dit plan meer weg heeft van een ‘Roadmap to Apartheid’ dan een ‘Roadmap to Peace’.

Als lokmiddel is er in het plan nog sprake van 50 miljard dollar ‘steun’, maar gezien in het plan op geen enkel punt sprake is van échte Palestijnse soevereiniteit zal dit bij de Palestijnen sowieso weinig indruk maken.

De Israëlisch-Palestijnse kwestie gaat niet enkel over die enkele stukjes Palestijns gebied die sinds 1967 door Israël worden bezet, maar ook om de nakomelingen van méér dan 750 000 Palestijnse vluchtelingen die in 1948 door Israël van hun land verdreven werden, (waarbij méér dan 500 Palestijnse dorpen werden verwoest), en eveneens over de rechten van méér dan 1,4 miljoen Palestijnen die als minderheid in Israël wonen als tweederangsburgers. Of kort gezegd: dit conflict gaat over de gelijkheid van alle inwoners -jood, christen, moslim, Israëli of Palestijn- tussen de Middellandse Zee en de Jordaan.

Palestina Solidariteit hoopt dat Israël er, naar aanleiding van deze zogenaamde ‘vredesdeal’, ook op gewezen zal worden dat je als land niet én een democratie kan zijn én tegelijkertijd het principe van fundamentele gelijkheid van je burgers eeuwig kan blijven ontkennen.

Welke positie neemt Europa in?

Het totaal onrealistische ‘vredesplan’ van president Trump maakt duidelijk dat het geen optie is voor Europa om enkel vanaf de zijlijn toe te kijken.

Europa kan niet rekenen op de regering van de VS om een oplossing voor internationale conflicten te vinden. Het is hoogdringend tijd dat Europa zélf zijn historische verantwoordelijkheid neemt in dit conflict.

Europa kan zich niet de luxe blijven permitteren om zich passief op te stellen in de conflicten in het Midden-Oosten. Wil Europa in de toekomst geloofwaardig blijven in de rest van de wereld, zal het zijn Europese waarden eindelijk in de praktijk moeten brengen en deze omzetten in een concrete politiek. Ook bij de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

Doet Europa dit niet, dan riskeert het een gevaarlijk precedent ‘goed te keuren’. Het internationale recht komt op de helling te staan en het verdrijven van de bevolking uit veroverde gebieden wordt gedoogd en vervolgens zelfs geformaliseerd

PALESTINA SOLIDARITEIT VRAAGT DAAROM CONCREET aan de Belgische en Europese politici:

• Dat ze dit plan met klem afwijzen en eisen dat Israël de VN-resoluties alsook het internationaal recht uitvoert.

• Dat de Europese leiders, en iedereen die invloed kan uitoefenen, eindelijk en dringend actie ondernemen voor een oplossing voor de Israëlisch-Palestijns kwestie.

• Dat ze eindelijk effectief druk uit oefenen op Israël, zodat het duidelijk is voor de Israëlische regering dat internationale samenwerking enkel kan gebaseerd zijn op internationaal recht en wederzijds respect.

Palestina Solidariteit, 20 februari 2020

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be